Tuesday, August 19, 2008

ပြမအီဂွ္ ဒွ္ဘာသာဂႜးက၀္ဿကုဪဍဳင္လုိက္ဏံ ပြမအီဂွ္ ဒွ္အရာကိစၥေဇႝာ္ေဇႝာ္မြဲရ။ ဿအရာဆက္ေဆာံကုီ၊ ဿအရာပေရင္ပုိန္ျဒပ္ကုီ၊ ဿအရာကြာ္ တရၜ သဗၺနာနာ ပြမဟုီဂွ္ ဒွ္အရာကိစၥေဇႝာ္ ဒွ္ပဓာနဗြဲမေလာန္ရ။ ပုိယ္မႝိဟ္တအ္ မိက္ဂံြဆုဪညာတ္ညးသၠအ္ အီအီ ၿဂိဳင္ၿဂိဳင္လၞိဳန္ရ။ ဂံြဆုဪညာတ္မံင္ညးသၠအ္ အီအီဟုီေတွ္ အဿစုိတ္ပုိယ္ေတံ အလုဪလုဪဒွ္ကႜဳင္ပှတိ မိပ္ျမဟ္ ကႜဳင္ေကတ္ေကတ္ရ။...

ေပင္

ဆက္ဗွ္ဂတ...

တာလ်ဳိင္ေကာန္မန္


အဲအ၀ဲဗႜာဲ ဂႜာဲကေ၀င္ေက်၀္၀္ အာေၾက၀္ဒေယွ္ကညာင္
ကေရဲနပါင္ ရမ်ာင္ၾကပ္ေအဲ ေစဲေစဲဒြက္မန္
ဂႜိက္မန္ဗုိက္ဏာ အာဍဳင္ေစွ္ရး သၢးအေရ၀္မန္
အာတ္မိတ္ဒါန္ပႜန္ ၀ုတ္မန္ရေကတ္ ဟံြေဗႜတ္ေယန္သႝာင္...

အဲအ၀ဲ၀ုတ္ ဟံြယုတ္တာလ်ဳိင္ က်ဳိင္ဗြိဳက္လၱက္မန္
စုိပ္တကၠသုဪပႜန္ ၀ါစာမန္ဟုီ သုီလိက္ဗွ္ခ်ဴ
ယ၀္ဘာတုဲအာ ပညာဍိဳက္ေပင္ စံြကေ၀င္ခ်ပ္ကူ
ဗႜာဲမန္ေကာန္ဂကူ ကႜဳင္ဇူကႜဳင္သၞာန္ ဆာန္ဟံြရံင္ၾသန္...

အ၀ဲတႜေကာန္ဇာတ္ လညာတ္ဒးသႜဲ စံြဿလၱဴေကာန္
မိမဒးေစႝာန္ ကတ္ေဗၱာန္လိက္မန္ ယၞဳမန္ဒးတင္
ဒုင္ယံြကလုက္အၜ ေကာ္ခၜေယန္သႝာင္ ပါင္ဟုီေကၱာ၀္ကလင္
မိမကႜိဳဟ္ခႜင္ ေကာန္ဟံြကႜင္ဂကူ ဂကူဒွ္ေကာန္မန္...။

လဇုတၞး

From: Anagodmon

ဆက္ဗွ္ဂတ...

Monday, August 18, 2008

ဓ၀္ညှသာ

ဆက္ဗွ္ဂတ...

Sunday, August 17, 2008

ကဍိဳပ္သကုိပ္ခုိဟ္မၢးဂွ္ဒွ္မႝိဟ္အာဂတ ပႜတရၜကေမႜာန္
ဇၞာပ္ေကႜာန္ကူခ်ပ္ ရပ္ဓ၀္တပ္တး
ဒးသႜးအတၱ ပြဟံြခုိဟ္ပဲါ
ဗၵဲါဓ၀္ညှသာ လအာခုိဟ္ရ
ညးတႜအာကၬိဳပ္ ခ်ပ္ဂံြမံင္ဟာ။

ဆက္ဗွ္ဂတ...

Thursday, August 14, 2008

Life is great opportunity for us


Life is not only a birth, a living and a death; it is an opportunity as well. When you have a life, you have an opportunity to do what you want to do and to be what you want to be, but you should know what should be done and what should be avoided. What you should do is more important than what you want to do. Life is to practise what is good and to refrain from what is evil. To practise what is good means to do the right things such as: doing public services and public responsibilities, helping those who need your helps and doing for the social welfares and so on. These are golden chances for you while you live. Don't miss them.

To refrain from what is bad means to avoid doing the wrong things such as; Thefts, robberies, kidnapping and murders, etc. Doing good things bring you happiness. Peace and harmong. In contrast, doing bad things give you pain and suffering. Think twice before something wrong is done. We have a question of why there are heaven and hell and of who create them. In a Buddhist sense, we truely see that no God creates our own heaven and hell. We ourselves create them. We are the creaters of our own heaven and hell and the masters of our own fates. Eighter you like heaven or you like hell. Life gives you a chance to choose it.

Life is a duty to fullfil in the places which are badly in needs of everything a duty to lift up human morals and also a duty to do noble deeds: doing for one' own welfare as well as for the other' welfare. Buddha himself performed the three noble duties; there are:1 Doing for the world (Lokattha cariya), 2 Doing for relatives and nation (Nyatatthacariya), 3 Doing for himelf (Budd-hatthacariya) in the Buddha Numerous Past lives, He never used the world for himself; he always used himself for the world. This is a good example to the world`s citizens. The great things and dedicate their lives in the great works. Remember that we have two hands, two eyes and two ears, it is better to use one for ourselves and share the another with others.

Let our hearts and minds be a home for kindness, compassion and love; don't let them be a house for anger, greed, selfishness and illusion. Anger, greed and illusion blind us in order not to see the truth. War, terrorism, discrimination, misunderstanding and hatred are being brought into our world because of our anger, greed, selfishness and delusion. A mind without a wisdom and a heart without a compassion are just like a garden full of weeds without flowers. To live a life meaningfully and beautifully, we need wisdom, compassion, love in kindness just like fish to water and roses to rain.

Think carefully that how many lives, cities and centuries have been destroyed and ruined, but our anger, greed, selfishness and hatred can never be lessened. Instead they become bigger and bigger. It is true that we can not escape from death, aging and ailment but we can get free from anger, greed and illusion if we practise enough. If our anger, greed, selfishness and delusion can be driven away. War terrorism and discrimination will be automatically disappeared. At that time, our world would be bloomed with justice, peace and equality.

If we know what the essence of life is, we can gain and benefit a lot from it. If we live our lives carelessly without a deep thinking, we have nothing, we will lose it. Death is not the greatest loss in life; the greatest loss is what dies inside us while we live. Don't let wisdom, compassion and love die inside us, let them flower in our hearts and minds. Life give us a golden opportunity to meet, love and help one another. We are not to hate, despise and oppress one another. To be in harmony with our neighbors and society, our action, words and thoughts should be adapted to them. Always keep in mind that "we can not change the direction of the wind but we can adjust our sails".

In order not hurt others, we must be careful of what we say and do. Words should be soft and gentle. The Japanese proverb says that "a kind word can warm the three months winter." My saying goes that "your kind smile can keep my heart warm for seven days and seven years". Action should be righteous. Those who are worthy of respect should be respected and the people who are worthy of honour should be honoured; these are blessings. If we live in law and order (the Dhamma), the law (the Dhamma) rules and protects us. You don't have to worry about being hated, criticized and gossiped. What is important is that you must try to be kind to people and accept them and love them. Always bear in mind that "Love begets love" and "kindness begets kindness". You will be reciprocated.

Sometimes you have to lose and fail, sometimes life doesn't happen as you expect. Anyway don't give up your goal, never turn back half way. Remember that we can not see the stars without the darkness. "Failure is only the another opportunity to try again more intelligently and more carefully". "Don't see a glass of water as a half empty, see it as a half full", by seeing so, you will be inspired and encouraged. You need strength and courage to achieve your goal. You also need a patience to be able to over come all the hardships, obstacles and hindrances on the way you go.

"Patience is a bitter plant but it produces sweet fruits". It is completely 100% important in every action. Patience is a key to success. Patience, symphaty, forgiveness and understanding bring us the atmosphere of peace in our society. Rain falls on all the field, but crops, fruits and flowers blossom only in the soils where the seeds are sown. If we want to have peace, justice and equality everywhere on our earth, the seeds of love and compassion, the seeds of forgiveness and understanding should be planted in the hearts and minds of every universal citizen.

Life is too precious, value it. Human life is very rare and difficult to obtain. Therefore cherish your life. Don't spend your life meaning lessly and foolishly. As life give us happiness, peace and rapture, It can give us pain and suffering as well. If we don't know how to live, life is full of sadness and sorrow. Because of our anger, selfishness and hatred, our friends turned to our enemies white turned to black and nectar turned to poison and vice versa. We are all born here on this world only for a short visit. Don't forget to practise noble deeds which can create heaven on our earth. Don't worry and don't hurry, remember to smell the flowers on the way we walk. Life is a great opportunity for us, let's benefit from it.
May love and peace prevail all over the world!


Hong Nohn
(Pine Ka Mar)
February 12, 2005

From: Anagodmon

ဆက္ဗွ္ဂတ...

Sunday, August 10, 2008

သႝံင္ဗတံဏံရံင္အာ လ်းသႝံင္လၱဴအကး ဟံြသာယ်ာပုဟ္ လ်းဂိတုေလ၀္ဂႜဳ အဲမြဲဒးလၝဳမံင္ ညးမြဲဓ၀္ရဟံြသက္သာ ဗတံလ်းဂိတုေပင္ ေကင္ေ၀င္ဓမက္လ၀္ ခ်ပ္အာေတွ္ဗွ္မံင္သႝာ သႝံင္ေလ၀္ေပင္မံင္လၱဴအကး ဆာန္ကႜဳင္ပုိယ္ညး႓ါ။

ဆက္ဗွ္ဂတ...

ပံက္ဘာဗေတာန္လိက္မန္ ဿဘာလက်ာ္ဿစၞတ္တၝဲ ၁၀.၈.၂၀၀၈ ဂွ္ ပံက္ဘာဗေတာန္လိက္ပတ္မန္ ဿဘာလက်ာ္မန္ဍဳင္ေသံ ၀ါတ္ပက္႓၀္၊ ဍဳင္မဟာဇ်ာဲ၊ စင္၀ါတ္သမုတ္သာဃန္ဂွ္ ဂံြတီေကတ္ရ။

ဆက္ဗွ္ဂတ...

ဿ႓ှသံသာ


လအာဂႜဳင္ဂဒုိအ္
ဂံြဇူမြဲခဏ
လၸခယ်သက္သာ
ညံင္ကြာ္အာမံင္
လၱဴဂႜံင္တရၜ
ႏွၜရၜသံင္ျဗံင္
မံင္ေလ၀္ဟံြတန္
ဖန္ကုဪညိရ
ညံင္သႝဂံြဟဲ
ဿ႓ှသံသာ။

ဆက္ဗွ္ဂတ...

Sunday, August 3, 2008

မန္ဟံသာ၀တှ က်ာ္ႀသှဍဳင္နန္

ပုိယ္မႝိဟ္တအ္သုီဖအုိတ္ဂွ္ ယ၀္ဒးရံင္ကုဪ၀င္အတိက္မဂး ညးညးအဲအဲ ဒးေကင္ဂိဓေဇာတ္ကႜဳင္လ၀္ သုီဖအုိတ္ရ။

ဟုိတ္ဂွ္ရ--
မန္ကုဪမန္ညှ ဟံြဒးလြှလအ္
မန္တအ္ရေကႜာန္ မန္ဒုင္စသုိင္
မန္ပုိင္ဍဳင္နန္ မန္ဟံသာ၀တှ
ဒွ္မန္က်ာ္ႀသှ ပှတိရမန္။

ဆက္ဗွ္ဂတ...